Balatonfüred-Wald, Naturschutzgebiet

  • Koloska-Tal, Balatonfüred
  • Fluss Koloska, Balatonfüred
  • Der Rosmarin-Seidelbast (Daphne cneorum)

Seit 1986 wurde als Naturschutzgebiet deklariert.

Scroll to top