Növény Arculati Kézikönyv

  • Zala-völgyi parkerdő, kockásliliom, körbála, ösvény
  • Növény Arculati Térkép - Fás- és lágyszárú vegetáció szempontjából meghatározó területek, fényviszonyok, térfalak
  • Növény Arculati Térkép - Érzelmi-hangulati tájképi szempontból meghatározó területek; A növényzet mentén elkülöníthető karakteregységek
  • Nyírerdei karakter, Fenyőerdei karakter, Ligeterdei karakter
  • Ruderális karakter, Patakparti karakter, Vadvirágos tisztás karakter
  • Mélyerdei karakter, Mélyerdei tisztás karakter, Galériaerdei karakter
  • Erdőszéli kaszáló karakter, Átmeneti karakter

Egy erdőállomány vegetáció mentén feltáruló képe

Természetvédelmi feladataink ellátása mellett mindennapi munkánk szerves részét képezi a táj- és településkép védelme is, amely nem más, mint a természet adta táj, valamint az ember formálta környezet meglévő és kialakult látványkapcsolatainak, egyedülálló formakincseinek és értékeinek megőrzése az egyensúlyi állapot fenntartásával. Az épített környezet esetében az egységes településkép megőrzését a Településképi Arculati Kézikönyv segíti. A kézikönyv szövegesen és fényképekkel alátámasztva ismerteti az adott település szerkezetét, sajátos építészeti megoldásait és jellegzetes formajegyeit azáltal, hogy eltérő karakteregységekre bontja a települést, melyekre építészeti javaslatokat és előírásokat tesz.

Amennyiben tisztán természeti tájról beszélünk, úgy a fenti példához hasonlóan itt is találhatunk olyan karakterjegyeket – domborzat, vízrajz, növény-és állatvilág – melyek alapján, kiegészülve néhány előre meghatározott irányelvvel (pl.hasonlóságok és különbözőségek) a táj kisebb csoportokra osztható. A kialakult csoportok jellemezhetővé válnak, ami alkalmassá teszi őket az egymással történő összehasonlításra, tapasztalatok gyűjtésére és általános következtetések levonására. Ilyen tapasztalat lehet az, hogy tulajdonságaik alapján tisztán elkülönülő és átfedő halmazok is létrejöhetnek.

A módszer alkalmazását és értelmezését egy mesterségesen telepített erdőtársulás, a Zala-völgyi parkerdő példáján kísérhetjük figyelemmel, ahol az ültetett vegetáció és az általa kiváltott érzelmi-hangulati skála mentén bontakoznak ki az egyes karakteregységek, rámutatva arra, hogy egyszerű, tapasztalati úton milyen sokféle arculata tárulhat fel ugyanannak az erdőnek. A növényvilág egyedi tulajdonsága az épített elemekkel szemben, hogy folyamatos változásban van: növekszik-elpusztul-megújul, határol, árnyékol, sűrűsödik-ritkul, kihajt, virágzik, termést hoz, színesedik és kopaszodik. A különböző nap- és évszakok, valamint az időjárás ugyanannak az arcnak számtalan oldalát mutatják meg. Ez az, ami igazán különlegessé és izgalmassá teszi a természet szemlélésének folyamatát, miközben mi magunk, a megfigyelők is megállás nélkül változunk.


Írta és készítette: Bubics Benedek tájvédelem (A Zala-völgyi parkerdő megújítási és fejlesztési terve c.-ű diplomaterv (2019) alapján – Bubics Benedek)

Scroll to top