ÁSZF

Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A www.bfnp.hu a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Eladó) hivatalos online felülete (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül többek között a belépőjeggyel látogatható látogató- és bemutatóhelyekre, programokra, barlangtúrákra kínál eladásra jegyeket. Eladó honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy kiválasztásával, valamint az online fizetési szolgáltató (SimplePay) közreműködésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: Vevő) között, a nyelvválasztástól függően magyar, német vagy angol nyelven. Vevő a regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A szerződés létrejöttét a dokumentált, elektronikusan elmentett vásárlás és az erről küldött e-mail igazolja.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kínált jegyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét aloldal(ak)on (az egyes menüpontokból nyíló látogató- és bemutatóhelyek, programok) ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a www.bfnp.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a kínált online fizetési szolgáltatón keresztül megvásárolt jegyekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. Az adatok módosítására a regisztrációt követően a Személyes adatok menüpont alatt van lehetőség. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő személyének hitelességét jogosult ellenőrizni.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek mellett feltüntetett ár tartalmazza a mindenkor hatályos jogszabályok szerint számított általános forgalmi adó összegét, valamint – belépőjegyek esetén – a látogatókra vonatkozó balesetbiztosítás díját is. A Hévízi-csatorna vízitúra-igazolás nem számít belépőjegynek. A vételáron felül Vevő más díjakat nem köteles megfizetni.

5. Fizetési feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladóval szerződésben álló online fizetési szolgáltatón keresztül történhet. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Eladó jegyértékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Személyes adatok/Saját vásárlások menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Vevő által megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap az általa megadott e-mail címre.

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a QR kód és a QR melletti/alatti kódszám olvasható. Amennyiben rendelkeznek a megvásárolt jegy bemutatására alkalmas mobilkészülékkel (telefon, tablet stb.), a jegyek érvényesítéséhez saját nyomtatású jegy bemutatása nem szükséges.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért a felelősség kizárólag a Vevőt terheli.

7. Számla kiállítása

Eladó minden vásárlásról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mail címre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok a vásárlás visszaigazolását követően, utólag nem módosíthatók.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

8. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású jegyek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra (vezetett túrák, programok) vagy idősávra (bemutató- és látogatóhelyek) szól.

9. Adatvédelem

Eladó az oldal üzemeltetése során birtokába jutott adatokat az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai szerint kezeli. A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a weblapon az adatvédelem menüpontban.

10. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját a bfnp@bfnp.hu e-mail címen magyar, angol és német nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó a bfnp@bfnp.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

11. Egyéb

1. Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

2. Eladó az online jegyértékesítő rendszerén keresztül megvásárolható jegyek kizárólagos tulajdonosa. Az egyes rendezvények, programok megvalósulása, megrendezése, elmaradása, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk, illetve az egyes bemutató- és látogatóhelyek belépőjegyeivel kapcsolatos reklamációk kezelése kizárólag az Eladó kompetenciája, azokért az Eladó felel.

3. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus belépőjegyen szereplő program/bemutató-, és látogatóhely csakis az adott helyszínen, az arra érvényes belépőjegy felmutatásával és érvényesítésével tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus jeggyel – nyomtatott vagy elektronikus formában), úgy az adott program/intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.

4. Eladó a programok esetén a programváltoztatás jogát fenntartja.

Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Ugrás a tetejére