Vadgazdálkodás

  • Vadgazdálkodás
  • Vadgazdálkodási egységek térképe, amelyekben a BfNPI társult vadászatra jogosultként vadászati jogot gyakorol

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság társult vadászatra jogosultként öt vadgazdálkodási egységben gyakorol vadászati jogot:

Vadászterületeken folyó vadállomány szabályozás

No.Vadászterület megnevezése (ahol az igazgatóság a vadászatra jogosult)Kiterjedése (ha)
1Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Tihanyi VE
(19-304050-513 kódszámú vadászterület)
2.860
2Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Badacsony és környéke VE
(19-303950-513 kódszámú vadászterület)
8.041
3Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Kis-Balaton VE
(20-202850-506 kódszámú vadászterület)
15.430
4Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Sásdi-rétek VE
(19-303360-513 kódszámú vadászterület)
1.291
5Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Nagyberek VE
(14-350250-410 kódszámú vadászterület)
24.504

A vadgazdálkodási egységek térképe ezen az oldalon, a Galéria-ban elérhető.

A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII. 23.) AM utasítás rögzíti, hogy: "6.10.2.5. Az igazgatóságok vendégvadásztatást nem folytathatnak."


Bérvadászat:

Bérvadászatra van lehetőség. A bérvadászati árjegyzék ezen az oldalon, a Letöltéseknél is megtalálható.

Bérvadászattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tudnak érdeklődni:


Venator Vadászati és Kereskedelmi Kft.
8646 Balatonfenyves / Fenyvesi utca 23/3.
Szőke Attila ügyvezető igazgató
Telefon: +36303851350, +3685360891
E-mail: venator (@) venatorkft.t-online (.) hu

- Tihanyi VE

- Badacsony és környéke VE
- Sásdi-rétek VE
- Kis-Balaton VE

Törnett Kft.

Nettoliczky Tibor
Telefon: +36309578021
E-mail: tornetthunt (@) t-online (.) hu

- Nagyberek VE


Belterületi vadelejtés

Települések belterületén vad-dúvad által okozott kár, veszély elhárításában, megelőzésében a ProjagdVill Kft-hez lehet fordulni. Ajánlatuk ezen az oldalon, a Letöltések-nél elérhető.

Elérhetőségük:

Protár András
Tel.: +36307093733
E-mail: projagdvill (@) gmail (.) com

Egyéb vadgazdálkodási témákban érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:

Boros Beáta
borosbeata (@) bfnp (.) hu

A vadgazdálkodás alapelvei:

1. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Vadgazdálkodási Egységeiben társult vadászati formában a hatályos jogszabályok alapján gyakorolja a vadászati jogot. A földtulajdonosi közösségeket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviseli.

2. A vadászterület természetvédelmi célú különleges rendeltetésű, ezért - a meghatározóan jövedelmezőségre tervezett gazdálkodási, illetve a sportcélú vadgazdálkodási-vadászati gyakorlattól eltérően – a természetvédelmi kezelésnek megfelelő extenzív vadállomány fenntartással és a természet védelmét szolgáló állomány-szabályozással az ökológiai egyensúlyi állapot közelítését, a természeti értékek megóvását kell elősegíteni, illetve biztosítani.

3. A vadászterületen a vadállomány fenntartás és vadállomány szabályozás (vadállomány kezelés) a természetvédelmi kezelés szerves részét képezi.

4. A vadászterületen a vadászható állatfaj egyede csak állományának mennyiségi és minőségi szabályozása, vagy kártételeinek (természetvédelmi, erdő- és mezőgazdasági károk) mérséklése céljából, továbbá állategészségügyi indokok alapján vadászható.

5. A tulajdonosi arány figyelembe vételével törekedni kell azon elv érvényre juttatására, hogy a vadállomány kezelés során keletkező bevételek teljes mértékben kerüljenek visszaforgatásra a vadon élő állatfajok és élőhelyük védelmére, fenntartására és javítására.

6. A vadászatra jogosult a vadállomány kezelési feladatokat a 10 éves vadgazdálkodási üzemterv és az éves vadgazdálkodási tervben meghatározottak alapján végzi.

7. A vadászterületen faunaidegen vadfaj betelepítése, kibocsátása, mesterséges állománydúsító módszerek (zárttéri nagy- és apróvadnevelés, kibocsátás) alkalmazása tilos.

8. A vízivad-félék, a fogoly és az erdei szalonka vadászata nem megengedett.

9. A vadászterületen hosszabb távon a cél a természetszerű, külterjes vadállomány-kezelés kialakítása, ezért a vadetetés általában nem megengedett. A vad célratörő helyhez kötése, károsítási helyekről történő elcsalogatása érdekében, illetve zord telek idején mentő szándékú takarmányozás céljából vaddisznó szórók, vadföldek, vadlegelők és szálas-szemes takarmány bázis létesítése mértéktartással tervezhető.

10. Amennyiben a vadászterületen faunaidegen, betelepített vadfajok is előfordulnak, megjelennek, ezek állományát a természetvédelmi céloktól és érdekektől függően fokozatosan vissza kell szorítani, illetve fel kell számolni.

11. A házi görény, a róka, a nyestkutya, az aranysakál, a pézsmapocok, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó állományszabályozásának szükséges mértékét az adott helyi viszonyok szablyák meg.
A vadászetika, a vadászat írott és íratlan szabályainak betartására és betartatására, a vadászkultúra ápolására, valamint a vadászati hagyományok megőrzésére példaadó figyelmet kell fordítani.

Vadkárral kapcsolatos ügyek:

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról *
79. § * (1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles
a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;

c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;
d) az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni;
e) nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében;
f) a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
g) a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi;
h) apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni.
(3) Ha a föld használója e törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon az (1) bekezdés a)–g) pontjaiban foglaltak szerint nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni.
81. § * (1) * Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított öt napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.Ugrás a tetejére