Designations for protection

  • Védelemre tervezett területek - BfNPI (2021. február)
  • BfNPI földtani alapszelvények - áttekintő térkép 2021
  • BfNPI források - áttekintő térkép 2021

Magyarországon kialakult azon területek hálózata, amelyeken megteremtődött biológiai sokféleségünk és a geológia értékek megőrzésének jogi feltétele. Ez a hálózat eltérő jogi státuszú területekből áll, melyek között kiemelt helyet foglalnak el a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényen keresztül a természetvédelemért felelős miniszter számára biztosított jogkörében védetté nyilvánított természeti területek.

További információ: www.termeszetvedelem.hu

A nemzeti park igazgatóságok - igazodva a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben foglaltakhoz - középtávú terveikben rögzítették a védelemre tervezett területek listáját. A 2003-2008. közötti időszakban megtörtént a jegyzék felülvizsgálata. Erre azért kerülhetett sor, mert a védelemre tervezett területek egy része bekerült a Natura 2000 hálózatba. A területek döntő részénél a Natura 2000-ré nyilvánítás után nem indokolt a hazai jogrend szerinti klasszikus védetté nyilvánítása. A megmaradt területek egy része esetében a védetté nyilvánítás a meglévő védett természeti területekhez kapcsolódó bővítés, illetve olyan területek védetté nyilvánítása, amelyek már ma is a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében vannak.

Védelemre tervezett területeink: ld. Galéria

Igazgatóságunk működési területén több mint 100 olyan földtani alapszelvény található, amelyek a földtudományi szakemberek számára különleges jelentőséggel bírnak. Földtani alapszelvények azok a földtani képződmények (természetes vagy mesterséges kőzetfeltárások), amelyeket kutatókból álló – a természetvédelem szervezetrendszerétől független – tudományos MTA testület annak nyilvánít. Ezek a helyszínek képviselnek legjobban egy-egy földtani képződményt vagy földtörténeti időtartamot, folyamatot (adott földtani jelenségek típusos elfordulási helyei). Az alapszelvények kőzetrétegtani és időrétegtani viszonyítási alapot jelentenek, ezekhez lehet igazítani más területek képződményeit és azok megítélését.

Igazgatóságunk felterjesztését követően 2020. évben 11 földtani alapszelvényt – 10 országos jelentőségű védett természeti emlék területén – már védetté nyilvánítottak, de további alapszelvények védetté nyilvánítását is tervezzük a jövőben.

A források nem csupán hidrológiai, felszínalaktani és tájképi értéket képviselnek, de sajátos élőhelyként, illetve a belőlük táplálkozó vízfolyások révén jelentős szerepet töltenek be a biológiai sokféleség megőrzésében is. Habár a források a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében ex lege – azaz a törvény erejénél fogva – védettnek minősülnek, mégis szükséges egy védőterület meghatározása és kijelölése a védelmük érdekében. Igazgatóságunk munkatársai végzik el a védetté nyilvánításhoz szükséges terepi és adminisztratív feladatokat, amelyek alapján 2021-ig hat kijelölt védőterület vált országos jelentőségű védett természeti területté „természeti emlék" kategóriában.

Scroll to top