'Bakonygyepesi Zergebogláros' Nature Reserve

  • Trollius europaeus
  • Trollius europaeus

It has had a protected status since 1990.

Scroll to top