KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

Projekt címe: „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása”

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Kedvezményezett: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt célja:

A Zala megye délnyugati szegélyén kanyargó Mura folyó a Kerka torkolatától a Drávába ömléséig alkot határzónát Magyarország és Horvátország között. Az országhatár és a Zalai-dombvidék markáns délnyugati pereme között elhelyezkedő terület a Mura mente. A tájképet a gyors sodrású és szeszélyes Mura folyó időszakos árvizei, zátonyokat, új partszakaszokat, szigeteket, holtágakat építő és romboló tevékenysége határozza meg.

A Mura ártere Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 terület és egyes környező területekkel kiegészülve Bioszféra Rezervátum. A hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyep, holtág,) ártéri élőhelyek helyreállításával a védett terület állapotának javítása szükséges. Az ártér vízelvezető képességének javítása, fenntartása vízügyi elvárás. Természetvédelmi szempontból fontos a becserjésedés során eltűnt, illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. A Mura medrének folyamatos vándorlása miatt a folyómenti ártéri vegetáció klasszikus zonációja kevésbé markáns, mint nagyobb folyóinknál. A medertől távolodva az egyes növénytársulások sávjai keskenyek vagy a mozaikszerű talajviszonyok miatt fel sem fedezhetők.

A folyómenti gyepek korábbi erdők helyén emberi tevékenység eredményeként alakultak ki. A fás szárú növényzet visszatelepedése miatt állandó művelést igényelnek. Sajnos mára a kaszálás a legtöbb helyen elmarad, legeltetés nincs, a rétek egy részét felszántották, illetve lecsapolták. A felhagyott gyepterületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özönfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok élettere egyre csökken. Ezen folyamat ellentétes a miniszteri rendelettel elfogadott kezelési tervvel és a természetvédelmi elvárásokkal, emiatt az átalakulás megállítása, visszafordítása olyan probléma, amely külső beavatkozást igényel.

A projekt célja a hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyep, holtág,) ártéri élőhelyek helyreállításával a Bioszféra Rezervátum védett területének állapotjavítása, az ártér vízelvezető képességének javítása, fenntartása, a becserjésedés során eltűnt illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. Hagyományos extenzív állattartás lehetőségének megteremtése, bemutatása.

Jelen pályázatban a Mura mentén található, vagyonkezelésünkben lévő cserjésedett, befásodó gyepterületek helyreállítása, a legeltetés újraindítása valamint Letenye térségében a legelő állatállomány elhelyezése érdekében tervezünk beruházásokat. A vízügyi kezelő által előkészített Nagyvízi Mederkezelési Tervben foglalt kezelési elvárások (fátlan állapotban tartás, aljnövényzet eltávolítás) valamint a kezelési tervben megfogalmazott utasítások olyan kötelezettségek melyek megvalósítása alapvetően legeltetéssel kivitelezhető.

Az érintett területek jelentős mértékben átfednek ugyanakkor az elvégzendő feladatok a beruházás jellegét tekintve jól elkülöníthetőek két alprojektre.

Az állattartó telep létrehozásával megteremtődik az alapvető feltétele a legelő állatállomány visszahozásának. A projekt megvalósítása lehetővé teszi az állatállomány (szürkemarhák) egész éves legeltetését, téli istállózását és az éjszakai karámozást, melyek nélkül az állatok komfortérzete nem megfelelő. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy területén a természetvédelem szempontjából legkedvezőbb legeltetés valósulhasson meg.

A telephely kialakítás kizárólag ármentesített területen (a töltésen kívül) lehet, amely nem védett terület, nem is közösségi jelentőségű, ahol nincs saját vagyonkezelésű területünk, a szükséges földvásárlás eredményeként ez az akadály elhárítható. Jelenleg semmilyen infrastruktúra nincs, amely az állattartást szolgálhatná, a projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják. Problémát okozhatnak a földvásárlásban lévő bizonytalanságok, illetve a közelmúltban történt változások (megosztás stb.). Az eladási szándékról előzetes szándéknyilatkozatok beszerzésre kerültek. A telep üzemeltetésébe helyi vállalkozót, egyesületet vagy önkormányzatot is be kívánunk vonni.

Élőhelyfejlesztés

A Mura-mente hagyományos, az extenzív használat mellett kialakult gyepes, fás legelős tájképének eltűnése, átalakulása záródó erdőkké, kedvezőtlenül változtatta meg az ártér vízlevezető képességét, illetve az élőhelyek mozaikosságát. Az árhullámok levezetése érdekében kívánatos a fás vegetáció záródásának csökkentése. Természetvédelmi szempontból is kedvező fás legelők, ligeterdők kialakítása. Ennek hosszú távú fenntartása kizárólag legeltetéssel lehetséges.

A beavatkozások másik típusa a már beerdősödött területek természetvédelmi célú kezelése. Ennek során a korábban telepített, agresszíven terjedő tájidegen fafajokból álló erdőket kívánjuk eltávolítani, felújítani hazai, az élőhelynek megfelelő fafajok állományaival.

A kijelölt projekthelyszínek és a tervezett beavatkozások megnevezése:

Letenye 0151/8 hrsz. külterületi ingatlan közvetelenül az árvízvédelmi töltés mellett: Gazdálkodási centrum kialakítása, amely a legelő állatállomány téli elhelyezését, árvíz esetén mentesítését, illetve az állattartáshoz szükséges eszközök elhelyezését szolgálja.

Letenye 0114, 0115, 0120, 0130 hrsz.: legelőterületek kialakítása az állatállomány számára. A beavatkozások során a becserjésedő ártéri területek természetvédelmi, és árvízvédelmi szempontból kedvező fás legelőkké alakítása, az adventív növényfajok visszaszorítása

Muraszemenye 062/4 hrsz: a Mura árterén lévő gyepterület kezelése, az idegenhonos özöngyomok elleni védekezés

Az állattartó telep, és a környező ártéri területeket bemutató tanösvény megvalósítása

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 513.899.212 Ft

Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat

A projekt támogatásának intenzitása: a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

A projekt tervezett időtartama: 2016.09.15 – 2023. december 15.

Ugrás a tetejére